Informații generale SDL

INTRODUCERE

   Prezenta stategie de dezvoltare locala (SDL) are ca arie de acoperire Asocierea ”PLAIURI PRAHOVENE”, formată din parteneri publici, privați și ai societății civile din șase comune: Surani, Pacureti, Podenii Noi , Apostolache , Chiojdeanca  și Sangeru , toate din județul Prahova și care se vor constitui, conform OG 26/2000, în Grupul de Acțiune Locală (GAL) ”PLAIURI PRAHOVENE”.

 Prin abordarea locală, principiile de implementare generale obligatorii impuse de legislația europeană sunt repectate, dar obiectivele specifice locale diferă față de cele abordate prin PNDR la nivel național.

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR, incluzând aspecte specifice care nu pot avea caracter de generalizare la nivel național.

Importanta impelementarii LEADER: Potenţialul Grup de Acţiune Locală ”PLAIURI PRAHOVENE” îşi propune să aducă – prin Planul de Dezvoltare Locală elaborat – cele mai bune argumente care să demonstreze capacitatea sa de a aplica Axa LEADER cu succes. În tot acest demers, locuitorii teritoriului PLAIURI PRAHOVENE au dovredit ca sunt oameni receptivi care pot valorifica potenţialul local. Împreunã au stabilit măsuri pentru satisfacerea nevoilor identificate. Experienţa dobândită pânã acum, relevată în proiecte individuale, ne-a convins că dezvoltarea zonală este esenţială deoarece conduce la emanciparea unui grup mai mare de oameni, la dezvoltarea unei arii mai întinse, la crearea unei simbioze între localităţile învecinate care să urmărească dezvoltarea mediului economic şi perfecţionarea abilităţilor de organizare ale comunităţii locale.

Implementarea SDL vine in completarea altor programe europene sau naţionale, iar abordarea sa urmăreşte sa ofere comunităţilor rurale o metoda de implicare a partenerilor locali in orientarea dezvoltării viitoare a zonei lor.

Dezvoltarea  spațiului rural prin LEADER creează oportunitatea implementării priorităților și obiectivelor Politicii Agricole Comune (PAC) ținând cont de nevoile locale identificate local printr-o abordare transparenta de jos in sus avand in vedere :

– specificul resurselor locale,

– domeniile de dezvoltare economică a zonei,

– necesitățile populației.

Prin consultările care au avut loc între toți partenerii relevanți ai Asociației Grupul de Acțiune Locală ”PLAIURI PRAHOVENE”, dar și pe baza analizei diagnostic a teritoriului și a analizei SWOT, s-au stabilit direcțiile și măsurile care vor asigura  îndeplinirea obiectivelor previzionate a fi atinse ca urmare a implementarii SDL in microregiune.

Se preconizează ca prin implementarea LEADER in teritoriul GAL”PLAIURI PRAHOVENE”sa se atingă următoarele obiective, așa cum sunt menționate în Reg. UE nr. 1305/2013, art. 4:

  • i) restructurarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole;
  • ii) gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
  • iii) diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale.

Pentru atingerea acestor obiective, se au în vedere, ca principale priorități de dezvoltare, așa cum sunt menționate în Reg. UE nr. 1305/2013, art. 5, următoarele:

–      P1: încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale, inclusiv în domeniul de intervenție 1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunostințe în zonele rurale;

–      P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;

–      P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;

–      P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură;

–      P5: Promovarea eficientă a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și forestier;

–      P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Viziunea strategiei stabileşte cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunelor aparținând asocierii PLAIURI PRAHOVENEpentru perioada 2014-2020 şi constituie diferenţa dintre ceea ce reprezintă astăzi şi ceea ce trebuie să devină zona în următorii 7 ani. Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economică datorată poziţiei geostrategice, determinată de atragerea de firme/activităţi economice/investiţii. În acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea gradului de atractivitate a zonei (prin imbunătăţirea imaginii, a calităţii vieţii, prin revitalizare rurală) şi facilităţi de atragere a firmelor private.


CAPITOLUL I Prezentarea teritoriului și a populației acoperite
CAPITOLUL I Prezentarea teritoriului și a populației acoperite
Meniu